top of page

Les prières quotidiennes                                  Ամենօրեայ Աղօթքներ

 

Notre-Père - Հայր մեր- Hayr mér

 

Հայր մեր որ յերկինս ես,                      

 

սուրբ եղիցի անուն Քո։                 

 

Եկեսցէ արքայութիւն Քո։              

 

Եղիցին կամք Քո  

 

որպէս յերկինս և յերկրի։      

 

Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։    

 

և թող մեզ զպարտիս մեր,               

 

որպէս և մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ 

 

և մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։             

 

այլ փրկեա զմեզ ի չարէն։        

 

զի Քո է արքայություն և զորություն   

 

և փառք յավիտյանս.                

 

Ամեն:            

 

 

Hayr mér vor hergins yés

Sourp yéghitzi anoun ko

Yégétzé arkayoutyoun ko

Yéghitzin gamk ko 

Vorbes Hérgins yév hergri

Ezhatz mér hanabazort dour méz aysor

Yév togh méz ezbardis mér,

Vorbés Yév ménk toghoumk mérotz bardabanantz

Yév mi danir ezméz i portzoutyoun

Ayl pergya ezméz i tcharé

Ziko é arkayoutyoun yév zoroutyoun

yév park havidyans

Amén.

Հաւատամք                              Havadamk                                     Nous Croyons – Le Credo

Հաւատամք ի մի Աստուած` ի Հայրն ամենակալ, յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից: 

 

Եւ ի մի Տէր` Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ` միածին, այսինքն յէութենէ Հօր:

 

Աստուած Աստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ` յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած: Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք: 

 

Որ յաղագս մեր` մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից` մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն` Հոգւովն Սրբով: 

 

Որով էառ մարմին, հոգի եւ միտ եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ` ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք: 

 

Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր: 

 

Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան: 

 

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս: Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն եւ բնակեցաւ ի սուրբսն: 

 

Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական սուրբ Եկեղեցի: Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց: Ի յարութիւն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս:   

Havadamk i mi Asdvadz, i Hayrn Aménagal, hararichn yérgni yév yérgri, yérévélyats yév anérévoutits.

Yev i mi Dér Hisous Krisdos, hortin Asdoudzo,dznyaln Asdoudzo Horé miyadzin: aysinkn éyouténé Hor. 

 

 

Asdvadz Asdoudzo, Louys i Louso, Asdvadz jshmarid Asdoudzo jshmardé, dznount yév voch araradz. Nouyn inkn i pnouténé Hor, vorov aménayn inch yéghév hérgins yév i véra yérgri, yérévélik yév anérévouytk. 

 

Vor haghaks mér martgan, yév vasn méro prgoutyan ichyal i hérgnits: marmnatsav, martatsav,dznav gadarélabés i Mariama srpo gousén Hokvovn Srpov.

 

Vorov éyar marmin, hoki yév mid, yév zaménayn vor inch é i mart, jshmardabés yév voch gardzyok.

 

Charcharyal, ghachyal, taghyal, yérrort avour haroutsyal, yélyal i hérgins novin marmnovn, nsdav ent achmé Hor.

 

Kalots é novin marmnovn yév parok Hor i tadél zgéntanis yév zméryals, voro takavoroutyann voch ko vaghjan. 

 

Havadamk yév i Sourp Hokin, hanéghn yév i gadaryaln; Vor khosétsav horéns yév i markarés yév Avédarans; Vor échn i Hortanan, karozyats harakyalsn, yév pnagétsav i sourpsn.

 

Havadamk yév i mi Miayn, entanragan, yév Arakélagan, Sourp Yégéghetsi; i mi mgrdoutyoun, habashkharoutyoun, i kavoutyoun, yév i toghoutyoun méghats; i haroutyoun mérélots; i tadasdann havidénits hokvots yév marmnots; harkayoutyounn yérgnits, yév i gyansn havidénagansn. 

 

Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisbles. Et en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique né de Dieu le Père, c’est-à-dire de l’essence du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, lui-même de la nature du Père par qui toute chose a été créé dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et invisibles.

 

Qui, pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s’est incarné, s’est fait homme et est né parfaitement de Marie, la Vierge sainte, par l’action de l’Esprit Saint. Et il prit d’Elle corps, âme et esprit et tout ce qui est dans l’homme, en réalité et non fictivement.
Il subit la passion, fut crucifié, enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, monté aux cieux avec le même corps, il est assis à la droite du Père. Il viendra avec le même corps et dans la gloire du Père, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.

 

Nous croyons aussi au Saint-Esprit incréé et parfait qui a parlé dans la Loi, les prophètes et les Evangiles. Qui est descendu au Jourdain, a prêché en la personne des apôtres et a habité dans les saints.

 

Nous croyons aussi en une seule Eglise sainte, universelle et apostolique, en un seul baptême, au repentir, à l’expiation et à la rémission des péchés. A la résurrection des morts, au jugement éternel des âmes et des corps, au royaume des cieux et à la vie éternelle.

 

Առաւօտեան Աղօթք

 

 

Զքէն գոհանամք, Տէ'ր Աստուած մեր, որ
 

շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ

 

խաղաղութեամբ. Ամէն:

Aravodyan Aghotk
 

ezken kohanamk, Dér Asdvadz mér, vor shnorhétsér méz hankisd kno khaghaghoutyamp

Amén.

Prière du matin

 

Je te rends grâce, ô mon Dieu, de m'avoir donné le repos du sommeil dans la paix. Amen.

bottom of page